گفته می شود بریتانیا یکی از مبداء های عمده برای خرید و فروش زنان، مردان و کودکانی است که به منظور فحشاء و کار اجباری از آنها استفاده می شود.


«بسیاری از آنها اهل کشورهای شرق اروپا، روسیه، تایلند و چین هستند. برآورد شده است که حدود پنج هزار قربانی این معاملات در بریتانیا اسکان دارند.»

ین ون دیک، یکی از مولفین گزارشی که اتحادیه اروپا در این مورد منتشر کرده می گوید: “ جدی ترین جنبه این مسئله این است که بیشتر کودکانی که در این ورطه افتاده اند، قربانی باندهای خرید و فروش انسان ها شده و بعد در فهرست افراد مفقود الاثر قرار گرفته اند. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد این کودکان همچنان زیر کنترل این باندها قرار داشته و از جایی به جای دیگر منتقل شده اند”.برپایه این گزارش شصت درصد کودکانی که در بریتانیا زیر حمایت مددکاران اجتماعی قرار دارند ناپدید شده و هرگز یافت نمی شوند.

تنها در لندن هشت هزار روسپی فعالند که هشتاد درصدشان از دیگر کشورها به بریتانیا آمده اند.